Skip to content

By Тодор in Linux

Най-бързия начин за генериране на частен ключ и SSL сертификат известен на човечеството:
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem -nodes -days 42000
И съответно да се конвертира във формат разбираем от Windows:
openssl pkcs12 -export -out cert.pfx -inkey key.pem -in cert.pem

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.