Skip to content

DHT library bugs

27.01.2018
By Тодор in Arduino/Espressif

DHT библиотеката на Adafruit има дефект от доста време, който все още не е поправен. Резултата е твърде много грешки при четенето на DHT сензори.
Решението е във файла dht.cpp, където е декларирана функцията boolean DHT::read(bool force), да се закоментират редовете:

// End the start signal by setting data line high for 40 microseconds.
//digitalWrite(_pin, HIGH);
//delayMicroseconds(40);

И да се промени точно след тях:
// Now start reading the data line to get the value from the DHT sensor.
pinMode(_pin, INPUT_PULLUP);
delayMicroseconds(50);  // Delay a bit to let sensor pull data line low.

Comment Feed

No Responses (yet)Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.