Skip to content

By Тодор in FreeBSD, Linux, Solaris, Windows

IIS а и много други програми ползват сертификати в pkcs12 формат (и публичният и частният ключ се съхраняват в един файл – PFX).

openssl pkcs12 -export -in my.crt -inkey my.key -certfile my.bundle -out my.pfx

Tags: , , , , , , , ,

Comment Feed

One Response

  1. Обратната процедура:
    openssl pkcs12 -in file.pfx -out file.pem -nodes
    Сертификатите и частния ключ ще бъдат изсипани в изходния файл.

    Конвертиране на бинарен CRL (от Windows) в текстов:
    openssl crl -in file.crl -inform DER -out crl.pemSome HTML is OK

or, reply to this post via trackback.