Skip to content

By Тодор in Linux

Създаване на „искането“ за сертификат:

# openssl req -newkey rsa:1024 > server.csr

Премахване на паролата за личният ключ:

# openssl rsa -in privkey.pem -out server.key

Генериране на сертификата:

# openssl x509 -in server.csr -out server.crt -req -signkey server.key -days 3650

Tags: , , , , , , ,

Comment Feed

One Response

  1. За по-дългосрочно планиране: „-days 42000“ 🙂Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.